Newsletter
Sprzedaży i Rozwoju Personalnego

Aktualności
Materiały i kursy
Korzystne promocje

Polityka prywatności1. Polityka prywatności została stworzona z myślą o Tobie i Twoim komforcie korzystania z przesyłanych w wiadomościach informacji.

2. Zapisując się na listę newslettera i innych wchodzących w jego skład list (materiały, kursy itp.) akceptujesz jednocześnie wszystkie punkty niniejszej polityki.

3. Dane, które podajesz służą wyłącznie do wygodnej, spersonalizowanej komunikacji między Nami.

4. Podane danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie do Ciebie informacji w postaci e-maili.

5. Zapis na niniejszą listę został przez Ciebie dokonany dobrowolnie, a jeżeli stało się inaczej, możesz wypisać się w każdym momencie. W takim wypadku jednak nie ponosimy odpowiedzialności w zakresie likwidacji, czy dochodzenia kto dokonał zapisu Twoich danych na listę. Chroń swoje dane, nie potwierdzaj zapisów, które nie zostały dokonane przez Ciebie.

6. Twoje dane są w pełni bezpieczne, nigdy nikomu ich nie udostępnimy, nie odsprzedamy itd. Możesz być o to spokojny/a.

7. W każdym momencie możesz wypisać się z listy. Aby to zrobić kliknij w link w stopce przesłanej wiadomości, wprowadź adres, który chcesz skasować i potwierdź jego posiadanie w celu skasowania z list. Dzięki takiemu rozwiązaniu po pierwsze unikniesz przypadkowego wypisania z listy:(, po drugie nikt inny nie może wypisać Cię z listy Newslettera SRP bez Twojej wiedzy i zgody. Stronę do wypisu znajdziesz też 
tutaj

8. Zastrzegamy sobie prawo do przesyłania do Ciebie niezapowiedzianych wiadomości, dotyczących bieżącej działalności, materiałów, kursów, szkoleń i ofert.

9. W dowolnym momencie niniejsze polityka może ulec zmianie, o czym nie będziemy informować w osobnych wiadomościach, aby nie zaśmiecać Twojej skrzynki. Polityka jest i będzie cały czas dostępna w obowiązującej aktualnie formie, na niniejszej stronie.

10. SRP nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe w związku z wykorzystaniem informacji, materiałów, kursów itdp przesyłanych drogą elektroniczną. Ostateczne efekty z ich użytkowania są sprawą indywidualną i zależą od wielu czynników. W razie wątpliwości zasięgnij odpowiedniej opinii adekwatnej do Twojej sytuacji. 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SRP FINANCE Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Czysta 1

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu admin@SRP.com.pl
3.    Administrator danych osobowych – SRP FINANCE Sp. z o.o. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    informowania Cię o nowościach, artykułach, kursach, materiałach i innych
b)    realizacji zawartych umów sprzedaży, dostawy produktów i usług

c)    we wszystkich przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


6.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
7.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez SRP FINANCE Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
9.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
11.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane. 

 

*Twój email jest bezpieczny. Posłuży wyłącznie do komunikacji między Nami i nigdy nikomu nie udostępnimy Twojego adresu. polityka prywatności

(C) Wszelkie prawa zastrzeżone dla SRP